نوع مقاله : مقالات علمی‌پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ارتباط بین فرایند یاددهی- یادگیری و مقولة فرهنگ در دهه­‌های اخیر توجه صاحب‌­نظران حوزة آموزش را به خود معطوف کرده است؛ از نظر این محققان، فرایند یاددهی- یادگیری پدیده‌­ای است که در بستر اجتماع و تحت تأثیر عوامل و متغیرهای فرهنگی شکل می­‌گیرد: به همین دلیل نمی‌­توان مطالعات فرهنگ و یادگیری را از یکدیگر جدا دانست و تأثیر متغیرهای فرهنگی بر جریان یاددهی-یادگیری را نادیده گرفت. در همین راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا از سویی به مطالعة ویژگی­‌های فرهنگی فراگیران ایرانی بپردازد و از سویی دیگر، امکان تغییر این ویژگی­‌های فرهنگ­‌محور را بررسی و واکاوی کند. به منظور تحقق اهداف پژوهش و دستیابی به الگویی بهینه و کاربردی در زمینة فرایند یاددهی - یادگیری زبان فرانسه،  مقالة حاضر تأثیر روش تفکر شبکه­‌ای بر فرهنگ یادگیری زبان‌­آموزان ایرانی را در چارچوب الگوی ابعاد فرهنگی هافستد مورد بررسی قرار م‌ی­دهد. این پژوهش با روش شبه آزمایشی در بین 48 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 98- 97 دانشگاه حکیم سبزواری انجام گرفت. برای سنجش مؤلفه­‌های فرهنگ یادگیری جامعة آماری از پرسشنامة محقق­‌ساختة ابعاد فرهنگی هافستد استفاده شد. بررسی و تحلیل داده­‌ها بیانگر تفاوت آماری معنادار بین ابعاد فاصلة قدرت، فردگرایی – جمع‌­گرایی، مردنگری- زن­‌نگری، جهت­‌گیری بلندمدت – جهت‌گیری کوتاه مدت و عدم تفاوت آماری معنادار بین بعد ابهام گریزی در گروه­‌های آزمایش و کنترل بود. یافته­‌های پژوهش از یک سو نشان داد که بکارگیری شیوة تفکر شبکه­‌ای می‌­تواند ابعاد فرهنگی هافستد را به­‌طور معناداری متأثر سازد؛ ازسویی دیگر، دریافتیم که بکارگیری این روش امکان و بستر مناسبی را برای اصلاح تدریجی فرهنگ یادگیری زبان‌­آموزان فراهم می­‌سازد.

کلیدواژه‌ها