نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، پردیس البرز، ایران

چکیده

به باور بعضی منتقدان، رمان‌های رمان‌نویس آمریکایی دان دلیلو در حوزة مدرنیسم و از نظر برخی دیگر در حوزة پسامدرنیسم نوشته شده‌اند. در مقالة حاضر، آخرین رمان دلیلو به نام کیْ صفر (2016) به‌منظور بررسی حیطة نگارشی آن واکاوی شده است. از آنجایی که متامدرنیسم بر پایة نوسان بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بنا شده است، این پژوهش از دیدگاه منتقدانی چون توماس ورمِلن و رابین وَن دِن آکر در مورد متامدرنیسم بهره گرفته است تا در این رمان به بررسی هم‌نشینی‌‌های نوسانی بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بپردازد. بدین منظور، چهار عامل متقابل بین مدرنیسم و پسامدرنیسم ررسی شده‌اند که عبارت‌اند از: دیدگاه‌های مثبت‌اندیشانه و شکاکانه نسبت به مرگ و فناوری، صدقِ گفتار و کنایه، شیفتگی و بی‌تفاوتی نسبت به زندگیِ روزمره، و آرمان‌شهر و ویران‌شهر. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نمی‌توان این رمان را کاملاً مدرنیستی یا کاملاً پسامدرنیستی در نظر گرفت؛ زیرا با این کار بخش متقابل آن نادیده گرفته می‌شود. پژوهش حاضر به این نتیجه می‌رسد که کیْ صفر رمانی متامدرنیستی است؛ زیرا در این رمان گاهی ویژگی‌های مدرنیستی و گاهی مشخصه‌های پسامدرنیستی آن جلوة بیشتری پیدا می‌کنند. رمان همچون آونگی، بینابین این ویژگی‌های متضادِ هم‌نشین نوسان می‌کند و پویایی هردو-هیچکدام را به نمایش می‌گذارد.
  

کلیدواژه‌ها

دلیلو، د. (1396). کیْ صفر. ترجمة سهیل سمّی. تهران: چترنگ.
سبزیان، س.، و کزازیان. م. (1388). فرهنگ نظریه و نقد ادبی: واژگان و حوزه‌های وابسته. تهران: مروارید.
 
Akker, R. V., Gibbons, A., & Vermeulen, T. (2017). Metamodernism: Historicity, affect and depth after postmodernism. London, England: Rowman & Little-field International Ltd.
Barrett, L. (2018). Radiance in dailiness: Uncanny ordinary in Don DeLillo's Zero k. Journal of Modern Literature, 42(1), 106-123.
Berman, A. (1994). Preface to modernism. Urbana, Illinois: University of Illinois Press.
Boxall, P. (2015). The value of the novel. New York, NY: Cambridge University Press.
Cofer, E. (2018). Owning the end of the world: Zero K and DeLillo's post-postmodern mutation. Critique: Studies in Contemporary Fiction, 59(4), 459-470. doi: 10.1080/00111619.2017.1412936
DeLillo. D. (2016). Zero K. New York, NY: Scribner.
Derrida, J. (1993). Specters of Marx (P. Kamuf, Trans.). New York, NY: Routledge.
Dini, R. (2016). Don DeLillo, Zero K. European Journal of American Studies, 2(1), 1-4.
Forlines, F. L. (2001). The quest for truth: Answering life's inescapable questions. Nashville, Tennessee: Randall House.
Fukuyama, F. (1989). The end of history. The National Interest, 16(1), 3-18.
Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. New York, NY: Free Press.
Fukuyama, F. (2012). The future of history. Foreign Affairs, 91(1), 53-61.
Gordin, M. D., Tilley, H., & Prakash, G. (2011). Utopia/ dystopia: Conditions of historical possibility. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Hassan, I. H. (1987). The postmodern turn: Essays in postmodern theory and culture. Columbus, Ohio: Ohio State University Press.
Hutcheon, L. (2007). Gone forever, but here to stay: The legacy of the postmodern. In P. Goulimari (Ed.), Postmodernism what moment (pp.16-18). Manchester, England: Manchester University Press.
Hutcheon, L. (2002). The politics of postmodernism. New York, NY: Routledge.
McDonough, W. and Braungart, M. (2002). Cradle to cradle: Remaking the way we make things. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
Nel, P. (2008). DeLillo and modernism. In J. N. Duvall (Ed.), The Cambridge companion to Don DeLillo (pp. 13-26). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Olson, L. (2009). Modernism and the ordinary. Oxford, England: Oxford University Press.
Rudrum D. and Stavris, N. (Eds.) (2017). Supplanting the postmodern: An anthology of writings on the arts and culture of the early 21st century. New York, NY: Bloomsbury.
Sim, S. (2012). The Routledge companion to postmodernism. (3rd ed). London, England: Routledge.
Toth, J. (2010). Passing of postmodernism: A spectroanalysis of the contemporary. New York, NY: State University.
Vermeulen, T., & Akker R. V. D. (2010). Notes on metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture, 2 (1), 1-14.
Yang, C. (2009). Belief-based energy technology development in the United States: A comparative study of nuclear power and synthetic fuel policies. New York, NY: Cambria Press.
Zavarzadeh, M. (1975). The apocalyptic fact and the eclipse of recent American prose narratives. Journal of American Studies, 9(1), 69-83.
Vermeulen, T. (2012, February 12). Timotheus Vermeulen on metamodernism. (C. Potter, Interviewer) TANK Magazine, 12 (55). Retrieved from https:// tank magazine. com/ issue-55/ talk/timotheus-vermeulen
Ambrason, S. (2015, April 27). Ten basic principles of metamodernism. Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/ten-key-principles-in-met_b_7143202
Tulathimutte, T. (2016, April 27). Back to the future. Retrieved from https:// newrepublic.com/article/133004/don-delillo-back-future