نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

چکیده

رشد سریع فناوری بازار محصولات دیداری‌شنیداری و ترجمة آن‌ها را متحول ساخته است. این امر، با فراهم‌آوردن شرایط تعاملی میان مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، مترجمان و صداپیشگان، باعث توجهِ بیشتر پژوهشگران به مصرف‌کنندگان و تجارب آن‌ها شده است. از این رو، پژوهش حاضر در نظر دارد، با رویکرد وب‌نگاری، مضامین نهفته در دیدگاه مصرف‌کنندگانِ پویانمایی‌های دوبله‌شده در ایران را تحلیل نماید. بدین‌منظور دوازده پویانمایی انتخاب و دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان در ارتباط با آن‌ها، از چند میدان پژوهش، گردآوری، پالایش و تحلیل شدند. برای تأیید مضامین و افزایش اطمینان‌پذیریِ پژوهش، با هفت شرکت‌کننده مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمندی انجام شد. سه مضمون کلی انتظارات، انگیزه‌ها و رفتار مصرف‌کنندگان از هفت مضمون اولیه بدست آمدند. مضامین فرعی عبارت بودند از: رؤیت‌پذیری صداپیشه، مسرت‌طلبی، برندگزینی، به‌روزبودگی، دست‌نخوردگی، خودتعیین‌گری و مقیدسازی فرهنگی.

کلیدواژه‌ها

اکبرزاده جهرمی، ج. (1396). پساتلویزیون در ایران: پیامدهای همگرایی بر سیاستگذاری رسانه‌ای. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
خوش‌سلیقه، م.، و فاضلی حق‌پناه، ا. (1395). فرآیند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران. مطالعات زبان و ترجمه، 49(2)، 67-95.
عامری، س.، خوش‌سلیقه، م.، و خزاعی‌فرید. ع. (1394). هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهشی اکتشافی. مطالعات ترجمه، ۱۳(۵۱)، 21-۳۷.
فاضلی حق‌پناه، ا.، و خوش‌سلیقه، م. (۱۳۹۷). انگیزه‌ها و دلایل طرفدارزیرنویسی فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای. مطالعات زبان و ترجمه، ۵۱(۴)، ۱-۲۰.
Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2018). Exploring the attitudes and expectations of Iranian audiences in terms of professional dubbing into Persian. Hermes, 57(57), 175-193. 
Ameri, S., Khoshsaligheh, M., & Khazaee Farid, A. (2018). The reception of Persian dubbing: A survey on preferences and perception of quality standards in Iran. Perspective, 26(3), 435-451.
Antonini, R. (2007). SAT, BLT, spirit biscuits, and the third amendment: What Italians make of cultural references in dubbed texts. In Y. Gambier, M. Shlesinger, & R. Stolze (Eds.), Doubts and directions in translation studies: Selected contributions from the EST congress, Lisbon 2004 (pp. 153–167). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Brodie, R., Ilic, A., Juric, B., & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 66, 105–114.
Casrto, J. C. L. (2015). The consumer as agent in neoliberalism. Matrizes, São Paulo (SP), 9(2), 273-288.
Chiaro, D. (2004). Investigating the perception of translated verbally expressed humor on Italian TV. ESP Across Cultures, 1, 35–52.
Costello, L., McDermott, M. L., & Wallace, R. (2017). Netnography: Range of practices, misperceptions, and missed opportunities. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1–12.
Fernandez-Costales, A. (2018). On the reception of mobile content: New challenges in audiovisual translation research. In E. Di Giovanni & Y. Gambier (Eds.), Reception studies and audiovisual translation (pp. 297-320). Amesterdam, The Netherlands: John Benjamins.
Fisher, D., & Smith, S. (2011). Co-creation is chaotic: What it means for marketing when no one has control. Marketing Theory, 11, 325–350.
Gambier, Y. (2014). Changing landscape in translation. International Journal of Society, Culture and Language, 2(2), 1-12.
Gentzler, E. (2017). Translation and rewriting in the age of post-translation studies. London, England: Routledge.
Hsieh, H. F., & Shannon, E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
Kozinets, R. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. London, England: Sage.
Kozinets, R. (2015). Netnography redefined. London, England: Sage.
Łabendowicz, O. (2018). The impact of audiovisual translation modality on the reception and perception of culture-specific references (Unpublished doctoral thesis). University of Lodz, Poland.
Lima, M., Namaci, L., & Fabiani, T. (2014). A netnographic study of entrepreneurial traits: Evaluating classic typologies using the crow sourcing algorithm of an online community. Independent Journal of Management and Production, 5(3), 693-709.
Lucchi, N. (2006). Digital media and intellectual property, management of rights and consumer protection in a comparative analysis. Berlin, Germany: Springer-Verlag.
Mariampolski, H. (2005). Ethnography for marketers: A guide to consumer immersion. London, England: Sage.
O’Connell, E. (1999). Translating for Children. In A. Gunilla & M. Rogers (Eds.), Word, text, translation (pp. 208-216). Clevedon, England: Multilingual Matters.
O’Hagan, M., & Sasamoto, R. (2016). Crazy Japanese subtitles? Shedding light on the impact of impact captions with a focus on research methodology. In S. Hansen-Schirra & S. Grucza (Eds.), Eye tracking and applied linguistics (pp. 31–58). Berlin, Germany: Language Science Press.
Pollok, P., Lu¨ttgens, D., & Piller, F. T. (2014). Leading edge users and latent consumer needs in electromobility: Findings from a nethnographic study of user innovation in high-tech online communities. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2412081.
Pym, A., Shlesinger, M., & Jettmarova, Z. (2006). Sociocultural aspects of translating and interpreting. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins.
Schauffler, S. (2010). Investigating subtitling strategies for the translation of wordplay in Wallace and Gromit – An audience reception study (Unpublished doctoral dissertation). University of Sheffield, Sheffield, England.
Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. London, England: Sage.
Urban, G. (2005). Don’t just relate- advocate! A Blueprint for profit in the era of customer power. Pennsylvania, PA: Wharton School publishing.