1. پذیرش رباعیات عمر خیام ترجمه ادوارد فیتزجرالد در انگلستان

مصطفی حسینی

دوره 52، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 53-73

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v52i3.81492

چکیده
  جستار حاضر مبانی نظری پذیرش ادبی را از منظر پراور تطبیق‌گر آمریکایی، تبیین می‌کند و سپس نظرات او را بر پذیرش رباعیات عمر خیام در انگلستان اِعمال می‌کند. پذیرش رباعیات عمر خیام ترجمة ادوارد فیتزجرالد مانند هر اثر ادبی دیگر در انگلستان با فراز و فرودهایی همراه بوده است. این مجموعة شعر در ابتدا با اقبال چندانی مواجه نشد، اما به‌تدریج ...  بیشتر