فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه نشریه‌ای به زبان فارسی و با دسترسی آزاد است که داوری مقالات در آن به صورت دوسو ناشناس انجام می‌گیرد. این نشریه منحصرا مقالات داده‌محور منتشر نموده و مقالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار این مجله قرار ندارند. این نشریه مقالات پژوهشی در حوزه‌های مطالعات ترجمه، ادبیات و آموزش زبان‌های خارجی مقاله می‌پذیرد. این فصلنامه از پذیرش مقالات در حوزه مطالعات آموزش زبان، ترجمه و ادبیات عربی و فارسی معذور است.

دسترسی به راهنمای نویسندگان در اینجا