سردبیر

 

دکتر مسعود خوش‌سلیقه

دانشیار مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه شخصی

 

تیم سردبیری

 

دکتر زهره اسلامی راسخ

استاد زبانشناسی کاربردی دانشگاه تگزاس

صفحه شخصی

 

 

دکتر علیرضا انوشیروانی

استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز

صفحه شخصی
 
 

دکتر مونا بیکر

استاد مطالعات ترجمه دانشگاه منچستر

صفحه شخصی
 

دکتر رضا پیش‌قدم

استاد روانشناسی اجتماعی آموزش زبان دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه شخصی
 

دکتر علیرضا جلیلی‌فر

استاد زبانشناسی کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه شخصی

 

دکتر عبدالمهدی ریاضی

استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مک‌کواری

صفحه شخصی

 

دکتر محمدرضا فارسیان

دانشیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه شخصی

 

 

دکتر سعید کتابی

دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان

صفحه شخصی

 

 

ادوین گنتزلر

استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه ماساچوست امهرست

صفحه شخصی

 

دکتر محمدرضا هاشمی

استاد مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه شخصی