• نام : دکتر مسعود خوش‌سلیقه
  • آدرس پستی : خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی،‌ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : ایران
  • تلفن 05138806723
  • فاکس 05138794144
  • نام : سعید عامری
  • تلفن 05138806723