نمود آزادی عمل خودمترجمان در آثار خودترجمه‌شان: موردپژوهی حسن کامشاد

مهرنوش فخارزاده؛ ندا ماهوش

دوره 55، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 121-152

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.72318.1065

چکیده
  عاملیت و آزادیِ عمل خودمترجمان در دو دهۀ اخیر توجّه صاحب‌نظران حوزۀ مطالعات ترجمه را به خود معطوف کرده است، امّا نمود این اختیار عمل در آثار خودترجمه‌شده به‌خوبی موشکافی نشده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی یک اثر خودترجمه از یک نویسنده/ مترجم ایرانی، حسن کامشاد، به تظاهر بیرونی آزادی عمل خودمترجم در ترجمۀ اثری در ژانر غیر ...  بیشتر