نقدی بر ترجمۀ مدخلی از دانشنامۀ ایرانیکا

مصطفی حسینی

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.60598

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی ترجمۀ فارسی یکی از مقالات دانشنامۀ ایرانیکا تحت عنوان «تأثیر رباعیّات عمر خیّام بر ادبیّات و جامعۀ غرب» (2008) می‌پردازد که مصطفی صداقت‌رستمی آن را با عنوان «عمر خیّام؛ در صحنۀ ادبی و اجتماعی آن سوی آب‌ها»، ترجمه کرده و در ماهنامۀ گلستانه، تیرماه 1393، شمارۀ 131، ص 67- 69 منتشر شده است. متأسفانه خطاهای پُرشمار ...  بیشتر