رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایش‌نامه در بسته

رجبعلی عسکرزاده طرقبه؛ مریم السادات موسوی تکیه

دوره 49، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22067/lts.v49i1.46520

چکیده
  این مقاله به بررسی درون‌مایۀ «نگاه خیره» می‌پردازد. درون‏‌مایۀ «نگاه خیره» از جمله مباحثی است که هم در آثار ادبی و فلسفی سارتر و هم در فلسفۀ فوکو مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، باور این دو فیلسوف دربارۀ قدرت «نگاه خیره» در نمایش‏نامۀ تمثیل‌گونۀ در بسته اثر ژان پل سارتر بررسی می‏شود. با واکاوی در تار ...  بیشتر