1. بررسی کارایی دو شیوة ترجمة تحت اللفظی و آزاد از دیدگاه خوانندگان (مطالعة موردی: ترجمه های رمان هزار خورشید تابان)

امید اکبری؛ نجمه محمودی؛ گوهرشاد گوگلانی

دوره 46، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i1.35589

چکیده
  از گذشته، دربارة ساختار و معنا اختلاف نظر میان مترجمان و صاحب‌نظران ترجمه بوده است. عده‌ای معتقد هستند ابتدا، سبک و سپس، مفهوم نویسنده در درجة اول اهمیت قرار دارند؛ بنابراین، ترجمة ساختار را مقدم بر مفهوم می دانند و روش ترجمة تحت اللفظی را انتخاب می‌کنند. برخی نیز انتقال مفهوم را در اولویت قرار می دهند و به سبک اهمیت نمی‌دهند؛ درنتیجه، ...  بیشتر