ترجمۀ مخاطب‌محورِ «قرآن خواندنی» علی ملکی:رویکردی نو به ترجمۀ قرآن

رضا یل شرزه؛ رویا منصفی

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 181-207

https://doi.org/10.22067/lts.v54i4.87769

چکیده
  کم‌رنگ شدن مفهوم ترجمه به‌عنوان تعادلِ یک‌به‌یک بین متن مبدأ و متن مقصد و توجّه روزافزون به مخاطب که در دهه‌های 70 و 80 میلادی به اوج خود رسید سبب تحول و تطور تئوری ترجمه گشت و مخاطب و نقش وی را در کانون توجّه مطالعات ترجمه قرار داد. حال، اکثر ترجمه‌های قرآن به زبان فارسی، بااینکه برگردان‌هایی معنایی به شمار می‌روند، پرداختن به اسلوب ...  بیشتر