رویکرد معناشناسانه قالبی به انواع فعل ناقل و راهبردهای برگردان آن‌ها در ادبیات روایی: نمونه موردی برگردان فارسی رمان دل تاریکی

علیرضا راستی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 57-77

https://doi.org/10.22067/lts.v52i4.83957

چکیده
  هدف از پژوهش کنونی بررسی راهبردهای ترجمة افعال ناقل به فارسی در چارچوب رهیافت معناشناسی قالبی است. بدین‌منظور در گام اول تمام ٣٦٠  فعل ناقل موجود در متن اصلی رمان دل تاریکی استخراج شد و سپس مطابق با فهرست قالبی سمز (2009) با ناقل‌های مورد استفاده در برگردان فارسی اثر توسط صالح حسینی به‌طور تطبیقی بررسی شد. یافته‌ها علاوه بر بسامد ...  بیشتر