نقد تطبیقی سفر قهرمان درون در داستان‌های «جاناتان مرغ دریایی» و «شازده کوچولو» براساس نظریة پیرسن

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد ریحانی

دوره 52، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 75-100

https://doi.org/10.22067/lts.v52i3.79781

چکیده
  داستان جاناتان مرغ دریایی و شازده کوچولو گزارشی از سفرهایی تمثیلی برای رسیدن به کمال‌اند. کمپبل معتقد است قهرمان در سفر به‌سوی ناخودآگاه نخست باید از سرزمینی که بدان خو گرفته عزیمت کند و سپس در مکانی ناآشنا، با نیروهایی ناشناخته رویارو شود و آزمون‌هایی را از سر بگذراند و سپس با رهاورد این سفر برای ایجاد تحول به سرزمین خویش بازگردد. ...  بیشتر