1. به‌سوی تعریفی تازه از بدن: تحلیل مسئلة بدن از فلسفه و جامعه‌شناسی تا ادبیات

صبا عظیمی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 85-118

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i4.79732

چکیده
  در سال‌های اخیر، شمار زیادی از تحقیقات ادبی به بررسی بدن در ادبیات پرداخته‌اند. اگرچه بررسی بازنمایی بدن در ادبیات امری نوظهور نیست، پیدایش شاخه‌ای جدید از مطالعات بدن در جامعه‌شناسی در دهۀ هشتاد میلادی، بر محبوبیت موضوع بدن در مطالعات ادبی تأثیر گذاشت و پژوهش‌های این حوزه را دستخوش تغییر کرد. در این تحقیق بر آن هستیم تا با بررسی ...  بیشتر