ترجیح بینندگان غربی در مورد زیرنویس عناصر فرهنگی در فیلم‌های ایرانی: مطالعه موردی نام غذاها

محمد صادق کنویسی؛ الهام رجب دری

دوره 52، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22067/lts.v52i1.79580

چکیده
  هدف پژوهش پیش رو بررسی ترجیح بینندگان غربی به زیرنویس نام غذاها در فیلم‌های ایرانی است. بدین‌منظور، پیکره‌ای شامل 30 فیلم ایرانی و زیرنویس رسمی انگلیسی آن‌ها برای استخراج نام غذاها و تکنیک ترجمه به‌کاررفته بررسی شد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، پرسش‌نامه‌ای طراحی شد و در اختیار تعداد 223 بینندة غربی قرار گرفت. نظریة ناپیدایی ...  بیشتر