تلاقی نمادها و مفاهیم دریدایی در رمان هرگز رهایم مکن

زهرا خزاعی راوری

دوره 54، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22067/lts.v54i1.84769

چکیده
  هرگز رهایم مکن (2005) رمانی از نویسنده انگلیسی‑ژاپنی، کازو ایشی گورو، است. رمان‌های ایشی گورو از نظر ساختار، طرح و مضامین با یکدیگر متفاوت‌اند. هرگز رهایم مکن یکی از رمان‌های معروف علمی تخیلی اوست که محور اصلی آن، نقد هنجارهای اجتماعی جامعه است. این رمان که از نگاه یکی از شخصیت‌ها به نام «کتی» روایت می‌شود، به زندگی دانش‌آموزان ...  بیشتر

سیاست ممیزی در دوبله رسمی در ایران: موردپژوهشی سه‌گانه پدرخوانده

الناز پاکار؛ مسعود خوش سلیقه؛ زهرا خزاعی راوری

دوره 53، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 129-165

https://doi.org/10.22067/lts.v53i1.82495

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و طبقه‌بندی ممیزی‌های فیلم در رسانة ملی، نسخة دوبله‌شدة سه‌گانة پدرخوانده را بررسی کرده و ممیزی‌های آن را استخراج و دسته‌بندی نموده است. این سه‌گانه که از آثار برجستة سینمایی جهان است، موضوعات فرهنگی و ایدئولوژیک بسیاری نظیر عشق، خشونت، جنایت و مذهب را در بردارد که در دوبلة فارسی از طریق اعمال ممیزی با ...  بیشتر