سهم توانایی‌های شناختی و بسندگی زبان انگلیسی در تبیین درک شنیداری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

مهسا ندری؛ پوریا بقایی مقدم؛ زهرا ظهوریان

دوره 51، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22067/lts.v51i2.76185

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش توانایی‌های شناختی (توجه شنیداری‌/دیداری، سرعت پردازش، هوش سیال) و بسندگی عمومی زبان خارجه در درک شنیداری بپردازد. در مجموع 103 دانشجوی مقطع کارشناسی رشتة زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. آزمون‌های توجه شنیداری و دیداری، سرعت پردازش، هوش سیال کلامی و غیرکلامی، بسندگی کلی زبان انگلیسی، و درک ...  بیشتر