1. بررسی مقایسه‌ای هویت و عاملیت نومعلمان انگلیسی‌زبان و فارسی‌زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم در کانادا

شیوا کیوان پناه ‍‍؛ سارا مهابادی

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 117-164

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i1.70503

چکیده
  این پژوهش کیفی به بررسی مقایسه‌ای هویت و عاملیت نومعلمان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم، از دریچة نظریة قراردهی، پرداخته است. هر ده معلم انگلیسی‌زبان و فارسی‌زبان شرکت‌کننده در این پژوهش دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی بودند و در یک موسسة خصوصی آموزش زبان انگلیسی در شهر مونترال کانادا به تدریس مشغول بودند. داده‌ها ...  بیشتر