از دغدغه زمان تا بحران هویت در داستان گشتیِ شبانه نوشتۀ پاتریک مودیانو

وحید نژاد محمد

دوره 51، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22067/lts.v51i3.74960

چکیده
  ادبیات داستانی قرن بیستم فرانسه با اِدغام‌کردن واقعیت و خیال در بطن سازه‌های داستانی توانسته است بسیاری از حوادث گذشته را با روایت منحصربه‌فرد بازسازی کند. تاریخ و گذشتة یک سرزمین از ورای ادبیات و داستان‌های رئالیستی و اتوبیوگرافیک می‌تواند هویت و عناصر فکری آن سرزمین را نشان دهد. جنگ جهانی دوم مثل بسیاری از درون‌مایه‌های دیگر ...  بیشتر