بررسی مفهوم بسندگی زبانی از دیدگاه سیاست‌گذاران آموزشی،معلمان و فراگیران زبان انگلیسی در ایران

محمد پژوهش؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 29-55

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.63623

چکیده
  با توجه به نقش باورها در فراگیری زبان دوم و اهمیت بسندگی در برنامه‌های آموزشی زبان انگلیسی، پژوهش پیش‌رو به روش کیفی و با استفاده از مصاحبة نیمه‌ساختار‌یافته به بررسی مفهوم بسندگی از منظر سیاست‌گذاران آموزشی، مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی در ایران پرداخته است. مصاحبه‌ها پس از گردآوری ضبط و پیاده‌سازی، به کمک نرم‌افزار تحلیل ...  بیشتر