بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس

پوریا بقایی مقدم؛ زهرا ظهوریان؛ محمد قهرمانلو

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.60030

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس (سیستم زبان انگلیسی آزمون بین‌المللی) است. همچنین این پژوهش با این مسئله می‌پردازد که آیا این فرآیندها از نظر دشواری با هم متفاوت هستند یا خیر. برای این منظور، فهرستی از فرآیندهای شناختی ممکن بر اساس ادبیات تحقیق و همچنین بازخورد و پیشنهادهای آزمون‌دهندگان ...  بیشتر