بررسی تأثیر کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی بر هوش روایی زبان‌آموزان در مؤسسات زبان انگلیسی و مدارس دولتی

حافظ شاطری؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 52، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22067/lts.v51i4.58866

چکیده
  هوش روایی را توانایی فرد در سازماندهی و توضیح رویدادها در قالب روایت، توانایی فرد در فهمیدن روایت‌ها و برداشت او از آن‌ها، توانایی فرد در فهمیدن و ایجاد ساختارهای روایی و توانایی او در ایجاد پاسخ عاطفی مثل هم احساسی با روایت‌های شنیده‌شده، تعریف کرده‌اند. درحالی‌که تحقیقات زیادی دربارة هوش‌های عاطفی و کلامی در دهۀ گذشته انجام ...  بیشتر