آموزش زبان
رابطۀ بین عواطف معلّم، نوازه‌گری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ زبان انگلیسی

محمد خورسند؛ قاسم مدرسی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 71-107

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81620.1179

چکیده
  بررسی حاضر، با به‌کارگیری طرح تحقیقاتی تلفیقی، به بررسی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ پیشرفت تحصیلی در متغیرهای عواطف معلّم و نوازه‌گری برای یادگیرندگان زبان انگلیسی می‌پردازد. همچنین، این مطالعه نگرش دانشجویان دربارۀ نقش عواطف معلّم و نوازه‌گری در پیشرفت تحصیلی‌شان را می‌کاود. در این راستا، 232 دانشجوی زبان انگلیسی بر اساس نمونه‌گیری ...  بیشتر

تحلیل هَیَجامَدی برخی از واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

قاسم مدرسی

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 91-120

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.73265.1083

چکیده
  تاکنون بر روی واژگان مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی از منظر زبان‌شناسی، رده‌شناسی و جامعه‌شناسی زبان مطالعاتی صورت گرفته است، امّا بررسی این واژگان از منظر روان‌شناسی زبان می‌تواند رویکرد تازه‌ای در خصوص واژه‌گزینی برای معادل‌های بیگانه ارائه دهد. مطالعۀ حاضر با به‌کارگیری الگوی «هَیَجامَد» (هیجان+ بسامد حواس)، به ...  بیشتر