تبعات اجتماعی‌فرهنگی آموزش زبان انگلیسی: آسیب‌شناسی و ارائۀ مدل چهار وجهی

مهشید رضائیان؛ شیما قهاری؛ مهدی دهمرده

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.53349

چکیده
  گسترش و یادگیری زبان انگلیسی در سطح جهانی همواره با پیامدهای اجتماعی مثبت از جمله آشنایی با آداب و رسوم بومیان گفتمان غالب، افزایش سازگاری و پذیرش تفاوت‌های بین فرهنگی، شناخت بهتر ارزش‌های بومی و تبعات منفی شامل گرایش به فرهنگ بیگانه و فاصله از فرهنگ بومی همراه بوده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش رشتۀ  زبان انگلیسی در تعیین شخصیت ...  بیشتر