رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دربین زبان آموزان ایرانی

فرخ لقاء حیدری؛ زهرا بهرامی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.44648

چکیده
  در تحقیق حاضر، رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دانشجویان رشته های مترجمی، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی را بررسی کردیم. همچنین، در تلاش برای دریافت این بودیم که آیا سبک های تفکر می توانند آگاهی فراشناختی را پیش بینی کنند یا خیر. پرسشنامة سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی بین 100 زبان آموزی که دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی در رشته ...  بیشتر