تزئین‌های اسطوره‌ای در افسانة سن ژولین مهمان‌نواز اثرگوستاو فلوبر با تکیه بر اسطوره-نقد و اسطوره- تحلیل

علی عباسی؛ جعفر جهانگیر میرزا حسابی

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 91-111

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.67178

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه روش‌شناسی ژیلبر دوران و پیاده کردن آن به‌صورتی روش‌مند و علمی روی اثری از گوستاو فلوبر (سه قصه، افسانة سن ژولین مهمان‌نواز) است. در واقع، با تحلیل این اثر، هدف یافتن معنا از خلال این اثر است. نگارندگان این مقاله سعی دارند این روایت را بر اساس روش اسطوره-نقد و اسطوره-تحلیل بررسی کنند تا بتوانند به این پرسش پاسخ ...  بیشتر

پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روائی در «بیگانه» اثر آلبرکامو

علی عباسی

دوره 47، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22067/lts.v47i3.43832

چکیده
  هدف از این مقاله چگونگی تولید و زایش معنا در بیگانه اثر آلبرکاموست. با بررسی ساختار و نظام روائی این روایت تلاش می شود که از سطح متن عبور کرده تا به لایه‌های عمیق متن رسید تا بتوان علاوه بر ساختارهای سطحی معنادار، ساختارهایی را که در عمق متن واقع شده‌اند پیدا نمود. بر این باوریم که بین اندیشه گفته پرداز و ساختار روائی این روایت رابطه ...  بیشتر