واژه و معنا در تقابل یا در تعامل با یکدیگر در ترجمه

الهام محمدی؛ فرزانه کریمیان

دوره 47، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 107-129

https://doi.org/10.22067/lts.v47i4.43318

چکیده
  با توجه به اینکه امروزه همه حرفه ها به سمت علمی شدن پیش می روند پرواضح است که ترجمه نیز از این امر مستثنا نبوده و مترجمان بیش از پیش تلاش می کنند تا با تکیه بر نظریه ها دست به قلم ببرند و اثری را ترجمه کنند. غالب نظریه ها و اندیشه هایی که از دیرباز تاکنون در مورد ترجمه مطرح شده اند بر پایه نوعی دوگانگی و تقابل بین واژه و معنا استوار هستند. ...  بیشتر