1. بررسی نظریة اسکوپوس (هدفمندی) در نهضت ترجمة بغداد

محمدرضا هاشمی؛ امیرداوود حیدرپور

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41433

چکیده
  نهضت ترجمة بغداد یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ ترجمه است. پیروی از شیوة علمی‌ در ترجمه، تنوع آثار ترجمه شده و اتخاذ روش‌های مختلف در ترجمه ازجمله ویژگی‌های این نهضت یا «مکتب ترجمه بغداد» هستند. نظریة اسکوپوس یا هدفمندی در ترجمه نیز که نخستین بار در اواخر دهة هفتاد میلادی ازسوی هانس ورمیر مطرح شد، از مهم‌ترین نظریات کارکردگرا ...  بیشتر

2. مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر(1357-1330)

محمدرضا هاشمی؛ امیرداوود حیدرپور

دوره 46، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i1.35552

چکیده
  تاریخ پژوهی ترجمه ازجمله حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر توجه ترجمه-پژوهان را به خود جلب کرده است. یکی از محورهای قابل بررسی در این زمینه نقد ترجمه است که می‌توان آن را مهم‌ترین جلوة «پیوند نظریه و عمل ترجمه» و آیینه‌ای تمام نما از هنجارهای حاکم بر تولید و پذیرش ترجمه در یک کشور دانست. با توجه به نبود پژوهش‌های روشمند درزمینة چگونگی ...  بیشتر