1. نمود جنسیت در کتاب‌American English File

علی روحانی؛ سمیه اکبرپور

دوره 47، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i2.30619

چکیده
  هنوز جنسیت مشخصة متمایز کننده ای در جوامع کنونی و نیز در کتاب های درسی که بخش عمدة مواد درسی را در تدریس و یادگیری زبان دوم تشکیل می دهد، قلمداد می-گردد. تبعیض جنسیتی و نابرابری باعث ایجاد ایدئولوژی های خاصی در زبان آموزان می شود و حتی می تواند نگرش آن ها را نسبت به یادگیری زبان تحت تأثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تبعیض جنسیتی ...  بیشتر