1. بررسی ساخت‌های اشتقاقی قید در زبان‌های روسی و فارسی

حسین غلامی؛ اردلان نصرتی

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19130

چکیده
  قید، یکی از اجزای کلام است که عموماً از ابعاد مختلفی همچون صرف، نحو و معنا مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق برای نخستین بار، ساخت‌های اشتقاقی قید با نگرش بر جنبه‌های ساختاری و معنایی آن در زبان‌های روسی و فارسی مورد بررسی قرارگرفته است. در هر دو زبان، نظام واژه سازی قیود، متفاوت و با امکانات واژه سازی از یکدیگر متمایز ...  بیشتر