1. زولا در ایران

محمد رضا فارسیان؛ ناهید رضایی

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19128

چکیده
  امیل زولا، پایه‌گذارمکتب ناتورالیست درقرن نوزدهم فرانسه، نویسنده‌ای است که ورای روش نوشتاری خودبه دردهای اجتماعی بسیاراندیشیده وازآن میان مضمون دست نخورده‌ای ازرفتارهای اصولی محیطی رادرمجموعه آثارش عرضه کرده است. آثار وی از ابعادمختلف ادبی، اجتماعی وسیاسی دارای اهمیت خاصی درادبیات جهان است. ترجمه اکثریت آثارزولا درایران نیزتحولاتی ...  بیشتر