1. بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر توان یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق موبایل و بازنمایی چند رسانه‌ای

سعید خزایی؛ زهره گونی بند شوشتری؛ سید رضا سیدی نوقابی

دوره 42، شماره 2 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i2.19082

چکیده
  اگرچه امروزه معلمان در فراگیری وسایل موبایل در حوزه آموزش و یادگیری توافق ندارند، اما یادگیری به کمک این وسایل در حال از میان برداشتن موانع حاکم بر این حوزه است. این خود از ویژگی‌هایی همچون در دسترس بودن، قابل حمل بودن، راحتی و تطبیق پذیری آسان این وسایل نشات می‌گیرد. بنابراین، در این مطالعه با تلفیق نظریه‌های شناختی و یادگیری به ...  بیشتر