1. نمود جنسیت در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی تحلیل واژگان ومحتوا با رویکردی معیا ر- مدار

آذر حسینی فاطمی؛ زهرا حیدریان

دوره 42، شماره 2 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i2.19078

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی در ایران پرداخته و مسئله تساوی جنسیتی و چگونگی باز نمایی آن را در این کتاب‌ها به چالش می‌کشد. تحلیل واژگانی و محتوایی متن این کتاب‌ها با رویکردی ضابطه مند و به استناد معیار‌های تعیین شده توسط ریفکین ( 1998) صورت گرفت. به منظور غنی سازی یافته‌ها، محققین از هر ...  بیشتر