1. گفتمان روانکاوی در ترجمه یا ترجمۀ روانکاوی

مهران زنده بودی

دوره 42، شماره 2 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i2.19076

چکیده
  ترجمه شناسی، رشته‌ای است نوپا که قدمت آن به عنوان علمی مستقل یا رشته‌ای دانشگاهی، از چند دهه نمی‌گذرد. ترجمه شناسی با رشته‌های مختلف، به ویژه علوم انسانی (زبان‌شناسی، جامعه شناسی، ادبیات و...) رابطه دارد و بخشی از مفاهیم و روش خود را از آنها به عاریت می‌گیرد. از جمله علومی که می‌تواند با ترجمه شناسی رابطۀ تنگاتنگی داشته باشد، روانکاوی ...  بیشتر