1. ترجمه در دوران دفاع مقدّس

فرزانه فرحزاد

دوره 44، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i1.19032

چکیده
  بررسی وضعیت ترجمه در هر دوران دریچه ای است به اوضاع جامعه در آن برهه از تاریخ. آن چه در دوران دفاع مقدس در حوزه ادبیات ترجمه شده در ایران اسلامی گذشت با همین فرض در قالب یک طرح پژوهشی بررسی شد. نتایج نشان داد در این دوران در حوزه رمان، تعداد ترجمه های مجدد و چاپ مجدد ترجمه های قبلی بیشتر از ترجمه های تازه بوده، آثار کلاسیک همواره پُر ترجمه ...  بیشتر