1. نگاهی به فرازیولوژی زبان روسی و مقایسه آن در زبان فارسی

حسین غلامی؛ حسن ایزانلو

دوره 44، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i1.19029

چکیده
  در این مقاله سعی شده ویژگی‌های معنایی و دستوری عبارات خاصی از زبان، که معمولاً تحت عناوین مختلفی مانند "تمثیل" ، "امثال و حکم"، "اصطلاحات"، ضرب المثل ها"، " تعبیرات" ، "کنایات" و سایرعبارات مشابه به صورت پراکنده و از دیدگاه‌های مختلف ادبی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی، مثل شناسی، فولکلور شناسی و غیره، مورد تحقیق پژوهشگران قرارگرفته است، ...  بیشتر