1. نقش فرهنگ بومی در کلاسهای زبان انگلیسی: مقایسۀ سه دیدگاه متفاوت

الهام ناجی میدانی؛ رضا پیشقدم؛ محمد غضنفری

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 91-105

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.23890

چکیده
  گسترش جهانی زبان انگلیسی که همزاد جهانی شدن است، دیدگاههای تازه ای را در آموزش زبان انگلیسی پدید آورده است. جایگاه فرهنگ بومی در برابر فرهنگ بیگانه در کلاس های زبان انگلیسی نیز نگرشهای تازه ای را به همراه آورده است. مقالۀ حاضر کوشیده است که نگرش سه گروه مدرسان، زبان آموزان و والدین را نسبت به نقش فرهنگ بومی در آموزش زبان انگلیسی با ...  بیشتر

2. تغییر «سپهر گفتمان» در برگردان انگلیسی فیتزجرالد از رباعیات خیام

محمد غضنفری

دوره 44، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i1.19023

چکیده
  با آنکه بیش از یک صد وشصت سال از زمان نخستین برگردان انگلیسی رباعیات خیام به قلم توانای ادوارد فیتزجرالد می گذرد، این متن ادبی زیبا نه تنها همچنان طراوت و حلاوت پیشین خود را حفظ کرده و مورد نقد و بررسی منتقدان و صاحب نظران مطالعات ترجمه قرار گرفته، که تقریبا همۀ مدعیان بعدی ترجمۀ انگلیسی رباعیات را هم از عرصۀ ادبیات به حاشیه رانده است. ...  بیشتر