1. مفهوم سازی سواد از نگاه زبان آموزان ایرانی: گامی به سوی تبیین یک نظریه داده بنیاد

نرگس عامل صادقی؛ محمد داودی؛ سید محمد رضا عادل؛ غلامرضا زارعیان

دوره 53، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v53i2.74038

چکیده
  مفهوم سواد ذاتا بحث برانگیز است و همگام با دید فلسفی بشر در طول زمان تغییر کرده است. محتوا و شیوه برنامه های آموزشی متاثر از درک افراد از تعاریف مختلف سواد بوده و دیدگاه های مختلف در باب سواد فرصت های سوادآموزی را تعیین می کنند. زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی دارای جایگاه مهمی در برنامه درسی ماست. درک زبان آموزان از مفهوم چندگانه ی ...  بیشتر

2. گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعه موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه ی یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان

سید محمد رضا عادل

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.18505

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش فرهنگی تحلیل مسأله شکل گیری هویت های سیاسی در موقعیت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است. مکان تحلیل پژوهش حاضر یک آموزشگاه زبان بود و متغیرهای مربوطه، کتاب های درسی، شش معلم و شش زبان آموز بودند. چارچوب نظری مورد استفاده، مکتب ساختگرایی و بویژه گفتگوگرایی باختین بود و در جمع آوری داده ها از روش پژوهش ...  بیشتر