1. بررسی مفهوم بسندگی زبانی از دیدگاه سیاست‌گذاران آموزشی،معلمان و فراگیران زبان انگلیسی در ایران

محمد پژوهش؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 53، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 29-55

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v53i2.63623

چکیده
  با توجه به نقش باورها در فراگیری زبان دوم و اهمیت بسندگی در برنامه‌های آموزشی زبان انگلیسی، پژوهش پیش‌رو به روش کیفی و با استفاده از مصاحبة نیمه‌ساختار‌یافته به بررسی مفهوم بسندگی از منظر سیاست‌گذاران آموزشی، مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی در ایران پرداخته است. مصاحبه‌ها پس از گردآوری ضبط و پیاده‌سازی، به کمک نرم‌افزار تحلیل ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی بر هوش روایی زبان‌آموزان در مؤسسات زبان انگلیسی و مدارس دولتی

حافظ شاطری؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 52، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 29-52

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i4.58866

چکیده
  هوش روایی را توانایی فرد در سازماندهی و توضیح رویدادها در قالب روایت، توانایی فرد در فهمیدن روایت‌ها و برداشت او از آن‌ها، توانایی فرد در فهمیدن و ایجاد ساختارهای روایی و توانایی او در ایجاد پاسخ عاطفی مثل هم احساسی با روایت‌های شنیده‌شده، تعریف کرده‌اند. درحالی‌که تحقیقات زیادی دربارة هوش‌های عاطفی و کلامی در دهۀ گذشته انجام ...  بیشتر

3. رواسازی و بررسی پایایی پرسش‌نامة فارسی هیجان‌ها برای معلمان زبان انگلیسی در ایران

غلام حسن خواجوی؛ بهزاد قنسولی؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 73-89

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v50i4.50262

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و رواسازی پرسش‌نامه‌ای برای سنجش هیجان‌ها معلم‌هاست. بدین‌منظور، پرسش‌نامه‌ای آنلاین تهیه شد که 326 معلم زبان انگلیسی در شهرهای مختلف ایران به آن جواب دادند. برای رواسازی پرسش‌نامه از دو روش نظریه کلاسیک اندازه‌گیری و نظریة پاسخ‌سؤال استفاده شد. ابتدا، تک‌بعدی بودن پرسش‌نامه با تحلیل رش بررسی شد. سپس، ...  بیشتر

4. بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانشگاه‌های ایران

آذر حسینی فاطمی؛ قاسم بارانی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 53-85

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v50i1.62142

چکیده
  اعتقاد بر این است که مأموریت اصلی سیستم‌های آموزشی ایجاد، حفظ، یکپارچه سازی، انتشار و استفاده از دانش است. در میان این مراحل برخی معتقدند که تسهیم دانش مهم‌ترین بخش از مدیریت دانش است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان ...  بیشتر

5. بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان‌آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران

الهام ناجی میدانی؛ رضا پیش قدم؛ بهزاد قنسولی؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 49، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i2.53135

چکیده
  زمان مفهومی پیچیده است که در هر فرهنگ و جامعه‌ای معنای خاصی به خود گرفته است. نگاه افراد جامعه نسبت به زمان آن‌قدر اهمیت دارد که برخی دیدگاه مردم جامعه نسبت به زمان را معرف نوع فرهنگ آن جامعه تلقی می‌کنند.در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش کیفی دیدگاه مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی در مورد نقش زمان در نظام آموزشی ایران و همچنین ...  بیشتر

6. بررسی جامعه‌شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب‌المثل‌های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان‌رشته‌ای در آموزش زبان انگلیسی

فاطمه محقق محجوبی؛ رضا پیشقدم؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 27-51

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i4.48547

چکیده
  زیرساخت‌های فرهنگی در اتخاذ روش‌های مناسب برای آموزش و یادگیری اهمیت دارند. در راستای جایگاه ویژۀ سکوت در فرهنگ ایرانی و نقش آن در تعاملات اجتماعی با معانی گوناگونش، مقالۀ حاضر در چارچوب نظریه‌های هافستد (1991)، هال (1976) و ارتباط اسپربر و ویلسون (1986) به بررسی کارکردهای سکوتِ برگرفته از متون ادبی، دینی و ضرب‌المثل پرداخته است. این پژوهش ...  بیشتر