مطالعۀ تطبیقی آموزش افعال کمکی وجه‌نما در کتاب‌های درسی آموزش زبان انگلیسی مقطع متوسطة اول در ایران و مالزی

سعید کتابی؛ مینا کریمی

دوره 51، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22067/lts.v51i4.77905

چکیده
  بیان مفاهیمی نظیر شک، اجبار و غیره (بیان نگرش گوینده) از طرق مختلفی امکان‌پذیر است که یکی از آن روش‌ها، استفاده از افعال کمکی وجه‌نما و ساختارهای فعلی وابسته به آن‌هاست. هدف پژوهش پیش رو بررسی مقایسه‌ای آموزش نُه فعل کمکی وجه‌نما و ساختارهای فعلی مربوط، در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی ایران و مالزی است. برای نیل به این هدف از کتاب‌های ...  بیشتر