1. بررسی بخش پذیری سازه درک مطلب در زبان خارجی (مطالعه‌ای با استفاده از مدل پرسش ـ پاسخ چند بعدی

پوریا بقایی مقدم؛ محسن محمود روشن ضمیر

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19125

چکیده
  چگونگی بخش پذیری توانایی عمومی زبان خارجه و مهارت‌های آن، پرسشی است که سال‌هاست توجه زبان شناسان کاربردی را به خود معطوف داشته است. در گذشته تصور می‌شد توانایی عمومی زبان خارجه و مهارت‌های آن، واحد و غیر قابل تفکیک هستند؛ اما نظریات جدید نه تنها توانایی عمومی زبان خارجه را بخش پذیر می‌دانند، بلکه معتقدند مهارت‌های زبانی هم قابل ...  بیشتر