بررسی دیالکتیک هنر در «ترجمۀ ادبی‌» بر اساس نظریات تئودور آدورنو و والتر بنیامین: نقد ترجمة رمان ناتور دشت

بهروز احمدزاده بیانی

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.64521

چکیده
  نظریات تئودور آدورنو و والتر بنیامین در خصوص هنر با راهبرد ترجمة متون ادبی ارتباط معنی دار دارد. هر دو نظریه‌پرداز به حقیقت هنری اعتقاد دارند، اما تفاوت آن‌ها در چگونگی درک و انتقال حقیقت و حس هنری است به‌طوری‌که دیالکتیک هنری میان فرم و محتوا حفظ شود. بنابراین ترجمة ادبی فراتر از یک ترجمه خوب تنها به انتقال صحیح پیام محدود نمی‌شود ...  بیشتر