1. بررسی دیالکتیک هنر در «ترجمۀ ادبی‌» بر اساس نظریات تئودور آدورنو و والتر بنیامین: نقد ترجمة رمان ناتور دشت

بهروز احمدزاده بیانی

دوره 50، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v50i1.64521

چکیده
  نظریات تئودور آدورنو و والتر بنیامین در خصوص هنر با راهبرد ترجمة متون ادبی ارتباط معنی دار دارد. هر دو نظریه‌پرداز به حقیقت هنری اعتقاد دارند، اما تفاوت آن‌ها در چگونگی درک و انتقال حقیقت و حس هنری است به‌طوری‌که دیالکتیک هنری میان فرم و محتوا حفظ شود. بنابراین ترجمة ادبی فراتر از یک ترجمه خوب تنها به انتقال صحیح پیام محدود نمی‌شود ...  بیشتر

2. نشانه‌شناسی شخصیت‌های داستان‌های کانتربری در متن جامعه قرن چهاردهم انگلستان

بهروز احمد زاده بیا نی؛ زهرا شوری

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19132

چکیده
  مقاله حاضر شخصیت‌های کانتربری را از چهار بعد:مطابقت با شرایط اجتماعی قرن 14 انگلستان، تفکرات مذهبی حاکم بر جامعه، زیبایی‌شناسی و روایت مورد نشانه شناسی قرار می‌دهد. از بعد اول، ظاهر و رفتار شخصیت‌ها با الگوهای اقتصادی، تاریخی و اجتماعی همچون گسترش بورژوازی، گسترش شهرنشینی، قیام دهقان‌ها و فساد اجتماعی رابطه معنی‌دار و تنگاتنگ ...  بیشتر