آموزش زبان
رابطۀ بین عواطف معلّم، نوازه‌گری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ زبان انگلیسی

محمد خورسند؛ قاسم مدرسی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 71-107

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81620.1179

چکیده
  بررسی حاضر، با به‌کارگیری طرح تحقیقاتی تلفیقی، به بررسی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ پیشرفت تحصیلی در متغیرهای عواطف معلّم و نوازه‌گری برای یادگیرندگان زبان انگلیسی می‌پردازد. همچنین، این مطالعه نگرش دانشجویان دربارۀ نقش عواطف معلّم و نوازه‌گری در پیشرفت تحصیلی‌شان را می‌کاود. در این راستا، 232 دانشجوی زبان انگلیسی بر اساس نمونه‌گیری ...  بیشتر