تأثیر مداخلۀ فراشناختی از طریق تعامل محاوره‌ای بر مهارت شنیداری چندرسانه‌ای و آگاهی فراشناختی زبان آموزان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

ابراهیم فخری علمداری؛ حسین بزرگیان

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 193-223

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.71143.1055

چکیده
  اخیراً مهارت شنیداری توجّه محقّقان و نیز متخصّصان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است و پژوهش درخصوص استفاده از راهبردهای مهارت شنیداری زبان دوم، بر راهبردهای فراشناختی متمرکز شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلۀ فراشناختی از طریق تعامل محاوره­ای بر مهارت شنیداری چندرسانه‌­ای زبان‌آموزان فوق میانی ایرانی زبان انگلیسی ...  بیشتر