زبان و ادبیات انگلیسی
ارتباط گفتمان چرک و زیست‌‌قدرت در پرندۀ یهودی و عزاداران برنارد مالامود

زهرا طاهری

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 103-134

https://doi.org/10.22067/lts.2023.82050.1190

چکیده
  پژوهش حاضر به ‌‌بررسی «گفتمان چرک» و ارتباط آن با پدیدۀ «مهاجرت» می‌‌پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات‌‌ فرهنگی و بهره‌‌گیری نظریّات منتقدانی نظیر داگلاس و بومن و تمرکز بر موضوعاتی چون انزجار، غریبگی و اقتصاد احساسی در پی پاسخ به ‌‌این پرسش بنیادی است که چگونه گفتمان زیست‌‌قدرت از مقولۀ «چرک» به‌‌منزلۀ ...  بیشتر

بررسی ظهور «ریزوسفییر» در رمان در وست میلز

زهرا طاهری

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22067/lts.2022.75617.1116

چکیده
  مقالۀ حاضر به ­بررسی «ریزوسفییر» و نقش آن در چالش ساختار حاکم و جغرافیای فرهنگی می‌­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد «چپ‌­نوگرا» و بهره‌گیری از منتقدانی نظیر دلوز، گاتاری و فوکو و تمرکز بر مقوله­‌های «شیزوئید»، «کولی» و مفاهیمی نظیر «بازقلمروسازی» در پی پاسخ به ­این پرسش است که چگونه «ادبیّات ...  بیشتر

زندگی برهنه، مسخِ واقعیت و خشونت در پسران نیکل

زهرا طاهری

دوره 55، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 65-92

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.72891.1077

چکیده
  مقالۀ حاضر به ­بررسی مفاهیم «مسخِ واقعیت» و «خشونت» و تأثیر آن بر «دیگری نژادی» می‌­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات­ فرهنگی و بهره‌­گیری از نظریّات منتقدانی نظیر باتلر و ژیژک و تمرکز بر موضوعاتی نظیر «خشونت آشکار/سوبژکتیو»، «خشونت پنهان/ ابژکتیو» و «سوگ» در­ پی پاسخ به این پرسش ...  بیشتر