نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۴۲, شماره. ۲,(۱۳۸۹): سال ۴۲شماره۲ پاییز ۱۳۸۹ بررسی شیوه ‌های معادل یابی واژگانی در ترجمه متون تبلیغاتی و تجاری از انگلیسی به فارسی چکیده   بدون عنوان 2416
سیدمحمد حسینی معصوم ; هایده کمیلی دوست
سال. ۴۲, شماره. ۲,(۱۳۸۹): سال ۴۲شماره۲ پاییز ۱۳۸۹ بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر توان یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق موبایل و بازنمایی چند رسانه‌ای چکیده   بدون عنوان 2139
سعید خزایی ; زهره گونی بند شوشتری ; سید رضا سیدی نوقابی
سال. ۴۲, شماره. ۲,(۱۳۸۹): سال ۴۲شماره۲ پاییز ۱۳۸۹ نقش تفاوت‌های جنسیتی در کیفیت ترجمه: بررسی سبک نگارش مترجمان زن و مرد چکیده   بدون عنوان 2022
رضا رضوانی ; محبوبه احمدیان
سال. ۴۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): سال۴۲ شماره ۳ زمستان ۱۳۸۹ تعامل فرهنگ، زبان، و ترجمه-رویکردی انسان شناختی: کاربردهای آموزشی و پژوهشی در مطالعات بین فرهنگ چکیده   بدون عنوان 1984
علی محمد محمدی
سال. ۴۴, شماره. ۱,(۱۳۹۰): سال ۴۴ شماره ۱ بهار ۱۳۹۰ بررسی شیوه های ترجمه عبارتهای طنزآمیز در زیرنویس انگلیسی مجموعه های طنز تلویزیونی چکیده   بدون عنوان 1954
محمد حسینی معصوم ; معصومه مرادی
سال. ۴۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): سال۴۲ شماره ۳ زمستان ۱۳۸۹ نشانه‌شناسی شخصیت‌های داستان‌های کانتربری در متن جامعه قرن چهاردهم انگلستان چکیده   بدون عنوان 1813
بهروز احمد زاده بیا نی ; زهرا شوری
سال. ۴۲, شماره. ۲,(۱۳۸۹): سال ۴۲شماره۲ پاییز ۱۳۸۹ نمود جنسیت در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی تحلیل واژگان ومحتوا با رویکردی معیا ر- مدار چکیده   بدون عنوان 1778
آذر حسینی فاطمی ; زهرا حیدریان
سال. ۴۶, شماره. ۱,(۱۳۹۳): سال ۴۶شماره ۱بهار ۱۳۹۲ بررسی راهبردهای برگردان اسامی خاص در ترجمة رمان ها از انگلیسی به فارسی چکیده   PDF 1687
سیدمحمد حسینی معصوم ; آزاده شاه بیکی
سال. ۴۲, شماره. ۳,(۱۳۸۹): سال۴۲ شماره ۳ زمستان ۱۳۸۹ تأثیر ترجمه رمان‌های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی (موردپژوهیِ نه رمان کلاسیک و مدرن) چکیده   بدون عنوان 1601
علی خزاعی فرید ; مسلم فتح اللهی
سال. ۴۷, شماره. ۱,(۱۳۹۳): سال ۴۷ ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۳ اشعار تی. اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة استعاره ها در «سرزمین بی حاصل» چکیده   PDF 1582
سیدبختیار سجادی ; ناصر رستمی
1 - 10 (10)