مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 42 شماره 2 (1389): سال 42شماره2 پاییز 1389 بررسی شیوه ‌های معادل یابی واژگانی در ترجمه متون تبلیغاتی و تجاری از انگلیسی به فارسی
( سیدمحمد حسینی معصوم ; هایده کمیلی دوست )
2892 چکیده   بدون عنوان
دوره 42 شماره 2 (1389): سال 42شماره2 پاییز 1389 بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر توان یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق موبایل و بازنمایی چند رسانه‌ای
( سعید خزایی ; زهره گونی بند شوشتری ; سید رضا سیدی نوقابی )
2592 چکیده   بدون عنوان
دوره 42 شماره 2 (1389): سال 42شماره2 پاییز 1389 نقش تفاوت‌های جنسیتی در کیفیت ترجمه: بررسی سبک نگارش مترجمان زن و مرد
( رضا رضوانی ; محبوبه احمدیان )
2358 چکیده   بدون عنوان
دوره 42 شماره 3 (1389): سال42 شماره 3 زمستان 1389 تعامل فرهنگ، زبان، و ترجمه-رویکردی انسان شناختی: کاربردهای آموزشی و پژوهشی در مطالعات بین فرهنگ
( علی محمد محمدی )
2343 چکیده   بدون عنوان
دوره 42 شماره 2 (1389): سال 42شماره2 پاییز 1389 نمود جنسیت در کتاب‌های درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی تحلیل واژگان ومحتوا با رویکردی معیا ر- مدار
( آذر حسینی فاطمی ; زهرا حیدریان )
2268 چکیده   بدون عنوان
دوره 44 شماره 1 (1390): سال 44 شماره 1 بهار 1390 بررسی شیوه های ترجمه عبارتهای طنزآمیز در زیرنویس انگلیسی مجموعه های طنز تلویزیونی
( محمد حسینی معصوم ; معصومه مرادی )
2187 چکیده   بدون عنوان
دوره 46 شماره 1 (1393): سال 46شماره 1بهار 1392 بررسی راهبردهای برگردان اسامی خاص در ترجمة رمان ها از انگلیسی به فارسی
( سیدمحمد حسینی معصوم ; آزاده شاه بیکی )
2151 چکیده   PDF
دوره 47 شماره 1 (1393): سال 47 ، شماره 1 ، بهار 1393 اشعار تی. اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة استعاره ها در «سرزمین بی حاصل»
( سیدبختیار سجادی ; ناصر رستمی )
2055 چکیده   PDF
دوره 42 شماره 3 (1389): سال42 شماره 3 زمستان 1389 نشانه‌شناسی شخصیت‌های داستان‌های کانتربری در متن جامعه قرن چهاردهم انگلستان
( بهروز احمد زاده بیا نی ; زهرا شوری )
1992 چکیده   بدون عنوان
دوره 42 شماره 3 (1389): سال42 شماره 3 زمستان 1389 تأثیر ترجمه رمان‌های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی (موردپژوهیِ نه رمان کلاسیک و مدرن)
( علی خزاعی فرید ; مسلم فتح اللهی )
1893 چکیده   بدون عنوان
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)