فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

میان قوم نگاری و ادبیات: میشل لریس

سارینه طروسیان; دومینیک کارنوا ترابی

بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبان‌شناختی

سیدجواد مرتضایی; فرزاد قائمی; داوود عمارتي مقدم; غلامرضا کاظمی