دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان‌آموزان

شیما ابراهیمی; اعظم استاجی; رضا پیش قدم; سیدامیر امین یزدی
تعداد مشاهده : 150 صفحه 1-33 PDF
تعداد مشاهده : 90 صفحه 67-95 PDF

بررسی تأثیر ارزشیابی پویای تکواژشناسی بر آگاهی صرفی زبان‌آموزان

مهنوش هماوندی; محمدجواد رضایی; گلنار مزدایسنا
تعداد مشاهده : 80 صفحه 151-173 PDF